شماره تماس 65256216-021     ایمیل info@atkhalagh.ir

اخبار

توسط ادمین | 1398/07/28 12:46:15

تاثیر مثبت ICT در عملكرد آموزشی معلمان

تاثیر مثبت ICT در عملكرد آموزشی معلمان

جوامع با شتاب از صنعتي به اطلاعاتي در حال تغيير هستند و‌ آموزش‌ هم به‌ طور‌ فزاينده به‌نيروي پايداري تبديل شده است كه پتانسيل هاي هوش جمعي و استعدادهاي در هم گسيخته را كه فناوري در دستمان قرار داده است، شكوفا مي‌كند . با بهره گيري از ICT آموزش گيران قادر خواهند شد، اطلاعات بيشتري را در مدت زمان كوتاه تري كسب كنند. از زمان ورود اولين فناوري به حوزة آموزش، انگيزة افراد براي فراگيري افزايش يافته است. فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين زمينه نه تنها به عنوان يك مبحث مستقل مطرح است بلكه مستقيماً بر ساير برنامه ها ي آموزشي اثر  مي گذارد .

امروزه كاربردهاي رايانه اي ، تهية صفحه‌گسترده ها ،شبيه سازي ،مدل سازي مولكولي،بانك داده هاو...در آموزش دروس جايگاه منحصر به فردي يافته است اما به درستي از آن استفاده نمي شود، علت‌آن است كه وقتي يك فنـاوري سـرانجـام پـذيرفته مي شود و به فرايند‌آموزش راه مي يابد به علت تغيير فرايند ياددهي- يادگيري و گسترش هدف ها ،از توانايي ها ي آن به طور كامل استفاده نمي شود . اغلب ما معتقديم كه معلمان خوبي هستيم و هميشه براي پاسخگويي به پرسشهاي دانش آموزان آماده ايم اما آيا همة آن چيزي كه بايد سركلاس به آن پرداخته شود انجام مي پذيرد؟
پاسخ به اين سؤال كه به فرايند ICT مرتبط مي شود دشوار است . ازديدگاه نظري يك كتاب درسي تنها مادةدرسي است كه دانش آموز براي دستيابي به همة اطلاعات لازم در رسيدن به هدف ها ي يادگيري  پيش بيني شده در دسترس دارد امّا در عمل تعداد كمي از دانش آموزان اين رابطه را رضايت بخش توصيف مي كنند. در اين ميان اگر به نقش رايانه در ارائة درس توجه كنيم درمي يابيم كه رايانه با عرضة كنترل شدة درس و ايجاد موقعيت تعامل و تقويت موضوع مورد آزمايش پيش از ورود به مبحث بعدي موقعيت تازه اي را پيش روي ما مي گشايد به اين ترتيب رايانه و كتاب درسي در اين فرايند مكمل عمل مي كنند و نتايج حاصل كارآمدتر و مؤثّرتر خواهد بود .
استفاده از ICT به معلم امكان مي دهد تا در استفاده از زمان كلاس انعطاف بيشتري نشان دهد و براي تمرين و تكرار آموخته هاي دانش آموزان زمان بيشتري صرف كند.
استفاده از امكانات ICT نه تنها فرصت تمرين بيشتري روي نمونه هاي گوناگون را براي دانش آموزان فراهم مي كند بلكه به معلّم نيز امكان مي دهد كه با بحث كردن در بارة كاربردهاي آن درزندگي ، فرايند يادگيري را گسترش دهد.

مباني ICT را معلمان متخصص رايانه آموزش مي دهند . بنابراين صرفاً به مسائل تكنيكي مي پردازند و به كاربردها ي آموزشي اين فناوري توجه ندارند . واحد هاي فناوري آموزشي بيشتر درمسيرسنّتي آموزش داده مي شود و شواهد اندكي وجود دارد كه استفاده از فناوري جديد را در نوآوري آموزشي تأكيد كند. معلمان جديدالورود زماني كه به مدرسه مي روند نمي دانند چگونه فناوري جديد را در كلاس خود به كار ببرند . زيرا دربرنامة درسي خود در زمينة كاربرد ICT تمرين كافي نداشته اند همان گونه كه شاهد هستيم در كارورزي كنوني آموزش پيش از خدمت معلمان ،فناوري جدا از آموزش نظريه هاي تخصصي و كارورزي آموخته مي شود. بدون شك اين وضعيت رشد قابليت و شايستگي معلمان آينده را دركاربرد ICT در نوآوري هاي آموزش به تأخير مي اندازد ، زيرا آنان همان طورتدريس مي كنند كه يادگرفته اند. از طرفي كم بودن واحدهاي فناوري براي دانشجومعلمان كشور يكي ازمشكلات پيش رو است. واحد رايانه پايه اي كه براي دانشجويان تربيت معلم در ايران درنظر گرفته شده بسيار ابتدايي است ونيز بسياري از دانشجويان با هدف كسب نمره اين واحد درسي را مي گذرانند و كمتر به فكر استفاده از فناوري و امكانات در جهت بكارگيري از آموزش و ياددهي هستند.

در يك پژوهش كه در سال 83-1382در سطح شهر تهران از ميان 400 نفر از معلمان گرفته شده كه اين 400نفر از ميان هفت هزار نفري بودند كه در دوره هاي ICDL شركت كرده بودند. يافته هاي پژوهش به قرار زير است :
با توجه به اینکه ميزان دسترسي معلمان به سخت افزار ها و نرم افزار ها كمتر ازحد متوسط است اما از نظر معلمان، محتواي دوره هاي آموزشي ICT ازلحاظ علمي متناسب با نيازهاي حرفه اي معلمان است. همچنین معلمان برگزاري دورة آموزشيICT را در حد بالا ضروري و مفید مي دانند  و اين دوره در عملكرد شغلي شان درحد متوسط به بالا تأثير داشته است.

 

 

نظرها

ارسال نظر