شماره تماس 65256216-021     ایمیل info@atkhalagh.ir

اخبار

توسط ادمین | 1398/07/28 11:44:18

نقش معلم در فرايند ICT

نقش معلم در فرايند ICT

درفرهنگ ما شغل معلمي‌شغل بسيار شريف و ارزنده ای است اين شغل درعين حال ، خيلي ظريف و پرمسئوليت است و مشكلات خاصي نيزدارد كه آگاهي نداشتن ازآنها سبب كاهش موفقيت معلمان مي شوديكي از اين مشكلات ، تكرار تدريس در هر روز و ادامة آن به مدت 30سال تحصيلي است . اگر تكرار فرآيندآموزش و روش يادگيري دانش‌آموزان،در اين مدت متنوع و جذاب نباشد،چه بسا كه نشاط و پويايي آموزش كم رنگ و يادگيري هم به فعاليتي عادي و بدون انگيزة دروني تبديل مي شود.

درحقيقت‌مي توان گفت كه‌خلاقيت معلم ،پايه و اساس ايجاد‌تغيير درفرايندآموزش به حساب مي‌آيد و معلمي كه خلاقيت ندارد ،كمتر مي تواند دركلاس ،محيطي فعّال و فضاي گرم و بانشاط ايجاد كند . اين گروه ازمعلمان خيلي زود از لذّت و صفاي آموزش محروم مي شوند .
مشاركت معلمان در فرايند برنامةدرسي و تصميمات مرتبط بدان از زمان تخصصي شدن قلمرو برنامه ريزي درسي مطرح بوده ،ولي دامنة مشاركت آنها درنظام هاي برنامه ريزي متفاوت ومتنوع بوده است.

 نظريه‌پردازي درحوزة برنامه درسي وتعيين سهم عوامل و عناصرگوناگون درتصميم‌گيري ،از يك طرف نيازمندآشنايي با‌فرايند‌تصميم‌گيري و از طرف‌ديگر‌مستلزم اعتقاد و باور به مشاركت است. باور و مشاركت معلمان تا آنجا پيش  مي رود‌كه‌موفقيت و‌شكست بهترين و يا ضعيف ترين برنامه درسي طراحي شده را در گرو كيفيت اجرا از جانب معلم مي داند .

و نيزيكي ازچالشهايي كهICT براي معلمان تدارك مي بيند تعريف نقش آن به عنوان تسهيل كنندة يادگيري،سازمان دهندةكار گروهي ، مديرفعاليت هاي كلاس‌درسي و...است.به اين ترتيب معلمان بيشتر وقت خود را صرف پشتيباني تك تك افراد ياگروه ها خواهندكرد وكمتر به تدريس دركلاس خواهند پرداخت .استفاده از ICT محيطي با قابليت ويژه دركلاس‌درس ايجاد‌مي كندكه بطور مسلم در ظهور ظرفيت هاي پنهان دانش آموزان اثرگذار خواهد بود.

يكي از نكات بارز در اين زمينه ، نگرش معلمان نسبت به فناوري و ورود آن به كلاس درس است ، معلمان به راحتي تغيير را نمي پذيرند .براي كمك به آنها بايد نگراني هايشان را مدنظر قرار داد . مي توان گفت زماني معلمان آمادگي دريافت و ورود فناوري به كلاس خود را دارندكه به دنياي فناوري وارد شده و از بهره‌گيري اين علوم بي نصيب نمانند .

 به اين‌منظور ،برنامه‌هاي مقدماتي microsoftoffice و كار با اينترنت مي تواند شروع خوبي باشد. با افزايش مهارت معلمان در بكارگيري شخصي رايانه و كار با محيط هاي گوناگون ، آشنايي با برنامه و ارزيابي نرم افزار ،آمادگي براي تلفيق فناوري بيشتر مي شود ، از آن مهمتر اينكه بدون ترس از دست رفتن احترام خود در نزد دانش آموزان، همكاران يا افراد مافوق به هنگام استفاده از فناوري در كلاس درس و اشتباه كردن، احساس موفقيت كنند . عدّة معدودي از ما هنگام نخستين تجربة استفاده از چيزي، احساس موفقيت مي كنيم.

بايد فضايي در مدرسه بوجود آيد كه به افراد فرصت‌دهدبراي يك بار هم كه شده تجربة استفاده از فناوري در كلاس درس را داشته  باشند و بايد دانست تغيير سخت است ولي نشدني نیست.

 

 

نظرها

ارسال نظر